Wij gebruiken cookies op onze website. Door onze website te gebruiken, stemt u in met dit beleid en stemt u ermee in dat wij cookies gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid.

Meer weten
Aanvaarden
Miska's Cupcake Atelier

Algemene voorwaarden

Kopersovereenkomst

1) Definitie

In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

 • Koper: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap, rechtspersoon of particulier die aan Miska’s Cupcake Atelier opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst.
 • Diensten: De dienst die Miska’s Cupcake Atelier aanbied is het verkopen van gepersonaliseerde zoet, zoals cupcakes, taarten, brownie, smashcake …

2) Betaling

Onze producten zijn contant betaalbaar.

3) Prijzen

 • Alle prijzen die vermeld staan op www.Miska’s Cupcake Atelier zijn inclusief 6% BTW.
 • Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

4) Aansprakelijkheid

 • Miska’s Cupcake Atelier is bevoegd om fouten waarvoor zij aansprakelijk is te herstellen of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
 • Miska’s Cupcake Atelier is niet aansprakelijk voor indirecte schade van Opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
 • Miska’s Cupcake Atelier is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de uitvoeringstermijn. In geval van aansprakelijkheid van Miska’s Cupcake Atelier is Miska’s Cupcake Atelier nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het maximum van het factuurbedrag van de betreffende werkzaamheden.
 • Elke vordering tot schadevergoeding van Opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen één maand na het constateren van de schade schriftelijk aan Opdrachtnemer is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen één jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.
 • Bij gelijk welke betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Julies' House bevoegd en is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

5) Annuleringen

 • Om een bestelling te annuleren dient de koper dit per e-mail door te geven aan Miska’s Cupcake Atelier en dit 3 dagen (72 uur) op voorhand gezien het persoonlijk karakter van iedere bestelling.

6) klachten

 • Als u een klacht heeft kunt u deze per post aan ons doen toekomen
 • Klachten dienen tot 1 maand na aflevering ingediend te zijn.
 • Ook indien koper een klacht indient, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

7) Privacy

 • Gegevens van de koper zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties.
 • Uw persoonsgegevens worden door Miska’s Cupcake Atelier verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en om u nieuwe producten of diensten aan te bieden op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.
 • Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@miskascupcakeatelier.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

8) Onze zoetigheden

Het kan zijn dat onze zoetigheden enigszins afwijken van de foto qua uitstraling en/of receptuur. U mag wel verwachten dat de geleverde producten van een goede kwaliteit zijn.

Miska’s Cupcake Atelier
Wildersedreef 5, 1910 Kampenhout (België)
Tel. +32 0496/53 37 87

BTW: BE 0727.694.790